ALV Vereniging Nederlandse Vliegvissers

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de VNV u van harte uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Het is mogelijk om de vergadering fysiek in Bilthoven bij te wonen alsook online.

Tijdens deze ALV zal het bestuur u onder andere op de hoogte stellen van de stand van zaken met betrekking tot het beleidsplan. In deze vergadering nemen we ook afscheid van de secretaris Paul Peters, die door werkomstandigheden zijn functie als VNV bestuurslid niet kon continueren. Piet van der Sar is eerder bereid gevonden deze functie tijdelijk in te vullen en is nu bereid als secretaris tot het bestuur toe te treden (zie punt 8 van de agenda).

Wanneer u aan de jaarvergadering wenst deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om u uiterlijk 1 april middels een mail aan te melden bij het secretariaat via secretariaat@vnv.nu onder vermelding van uw naam en uw lidmaatschapsnummer. Het lidmaatschapsnummer vind u op uw VNV ledenpas.

Geef daarbij aan of u fysiek of online wilt aan de vergadering wilt deelnemen. In het laatste geval krijgt u vlak voor de vergadering een link toegestuurd om online aan de vergadering deel te nemen.

Alle vergaderstukken kunt u downloaden via onze website (https://vnv.nu/de-vnv/documenten/) zodra deze beschikbaar zijn. Om de stukken te kunnen inzien, moet u wel ingelogd zijn op de website.

Agenda:

 1. Opening en welkom.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Notulen van de ALV van 21 april 2022.
 5. Lopende zaken
  • Ledenwerving 2023; promotie activiteiten en overgang naar Lifestyle.
  • VNV werpopleidingen en clinics
  • VNV activiteiten, overzicht en status
 6. Commissieverslagen: wedstrijden en redactie.
 7. Financieel jaarverslag 2022 (w.o.: financiële verantwoording 2022 en begroting 2023 en verslag kascommissie)
 8. Volgens het rooster aftredende bestuursleden en verkiezing bestuursleden:
  De voorzitter, Jos Herrebrugh is statutair aftredend en hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Jos Herrebrugh als voorzitter te herbenoemen en Piet van der Sar als secretaris te benoemen en vraagt daarvoor uw instemming.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting vergadering